Знаците, които ни дават животните в съня ни

Знаците, които ни дават животните в съня ниЖивотните обикновено населяват важните сънища. Те символизират инстинктите и дълбоките жизнени сили - понякога изтласкани. Проявяват се като отзивчиви спътници или опасни натрапници. Или са ни добри приятели, дошли от земния рай, или настървени врагове, решени да ни унищожат. В сънищата те са та­кива, каквито ги направим, тъй като са наши проекции. Представляват страстите ни, тревогите, страховете ни. Понякога обаче са чудесни пратеници, пазители на тай­ния ни храм. Защото между пълзящата в храстите змия (например) и коронованата Змия, която се полюшва на слънцето, се простира цяла вселена от вътрешни еволю­ции... Животните са наши проекции - в това отношение най-типични са вълкът и мечката. Но те чес­то са и символи на могъщи лица, майката и бащата нат пример. Така „лошата майка" може да се яви в образа на разярен кон, на крокодил и пр. „Добрата майка" се пре­образява в лъвица, мечка и т. н.

Какво символизират животните, появяващи се най-често в съня ни.

Бик - Това животно понякога е обект на истински култ. То е тясно свързано с живота и смъртта. В повечето сънища се явява като побеснял, яростен, неукротим звяр. Тогава е символ на разрушението. Важното е да се знае какво точно означава в един или друг сън. Бикът представлява също животинската, инстинктив­ната природа на човека, която е свързана със земята и слънцето и го кара да усеща всяко нещо с голяма сила. В съня да убиеш бика може да изразява потребност да прого­ниш „вътрешния си звяр". В други сънища бикът може да символизира разгневе­ния баща; тук стигаме до едиповия комплекс. Убийството на бика означава, че синът „убива" (= отстранява от пътя си) баща си, за да запази само за себе си майчината любов. Като животно на инстинкта, на силата, но и на насла­дата от живота и природата, бикът олицетворява поня­кога и Сянката. В този случай е напълно възможно бикът-Сянка на сънуващия да бъде и негова светлина.

Бухал - Бухалът е нощна птица и затова е приел символиката на самотата и меланхолията. Навлязъл е в суеверията и се смята за лошо знамение. Но може да бъде и символ на знание - в някои сънища той „предизвестява" важни про­мени в личността, защото „познава" тъмнината на не-съзнаваното. В други сънища се явява като закрилник и водач (все в нощта на несъзнаваното). Символизира също Мъдреца у нас, „стария бухал", кой­то всеки носи у себе си... Не напразно многобройни буха­ли от глина и всякакви други материали населяват съвре­менните домове. Символ на мъдрост? Справедлив обрат на нещата за тази нелепо оклеветена, а всъщност толко­ва полезна птица.

Вълк - Вълкът е зареден с богата символика; сънищата, в ко­ито присъства, са винаги силно въздействащи. Е ли той просто библейският „Звяр", който се появява внезапно и тайнствено, за да изчезне безследно след изтребление­то? В митологиите вълкът приема ту доброжелателен, ту сатанински образ. Той вижда в тъмното, затова е со-ларен символ, символ на светлината. Вълкът е самотни­ят герой, който предизвиква преследвачите си. Той е сим­вол на интелигентност и дръзновение. Но той е и онзи, който разкъсва децата, големият лош вълк, върколакът, божеството от преизподнята. В сънищата ни вълкът има значението, което ние му придаваме. Понякога е част от нас - благотворна или отрицателна. Може да представлява вглъбяването в себе си, оттеглянето ни от другите. Но и да символизира ин­стинкта, на който не съумяваме да дадем външен израз, Би могъл да бъде и „поглъщащо" лице - баща, майка... Или обществена фигура; защото, ако човек за човека е вълк, вълкът рядко е такъв за своите събратя.

Змия - Ето още едно богато на символи животно. В сънищата това влечуго представлява тъмната ни страна. То при­надлежи на подземния, невидим свят; живее в пукнати­ните, в сенчестите дупки. Но изпълзява от тях със свет­кавична бързина. Змията задушава плячката си, смила я, поглъща я. Обожествявана или проклинала, хиляди пъти изобразявана в изкуството, пазителка на тайни и храмове,'тя се отъждес­твява с изкусителката, но и представлява Знанието, Мъдростта. Символ е на западната медицина; заедно с това се явява универсален, сексуален символ, изправен и фалически образ.

Кон - Това животно е чест гост на сънищата. Присънилият ни се кон е символ на инстинкта, нео­буздан или усмирен. Конят е плах, капризен, непредви­дим, див, често глупав. Той е животното, което пленява-ме и „опитомяваме". В някои сънища конят и човекът образуват едно цяло; това е образът на хармонията между несъзнаваното и съзнателното. Подобен сън показва, че личността става все по-хармонична. От гледна точка на сънищата важен е и цветът на коня; черен или бял кон, пратеник на ада и на страха или сред­ство, което ви отнася до собственото възраждане. Колкото до понито, то може да представлява възходя­щата жизнена сила, потенциалната енергия, която се стре­ми да се изрази, както и радостта от живота.

Котка - Символиката на котката „се люлее" като махало. Котката играе роля и в народните суеверия. „Лошо зна­мение" е черна котка да ти пресече път; ако обаче чуеш котка да мяука призори, ще те споходи късметът и тъй нататък. В много традиции черната котка символизира смъртта. Така че сънищата, в които се появяват котки, могат да имат разнообразни значения в зависимост от онова, което сънуващото лице „проецира" върху животното. Със своята тайнственост, със „зелените си дебнещи" очи, с гъвкавостта си, с резкия си и „капризен" характер котката често символизира жената или женствеността, обикновено в пейоративното й значение.

Куче - Обикновено то е отзивчивият другар. Верността на как­вато и да е цена. Инстинктът. Както и онзи, който „подушва" и открива неща, недостъпни за ограничените ни сетива. Но символиката му е много по-широка от тези еле­ментарни представи. Кучето е пазач - пазач на човека и на ада. То води човека в нощта на смъртта, както води и слепеца. Много митологии го свързват с подземния свят, с другарството в отвъдното. Кучето охранява вратите на свещените места. У някои племена мъртвият винаги бива погребван заедно с кучето си, което ще го отведе в не­бесното царство.

Мечка - Това животно очарова децата със своето явно доброду­шие, с майчинския си и спокоен вид. То е важен символ, макар и да се среща доста рядко в сънищата. Според ня­кои народности (сойотите) мечката е господарката на го­рите, „черната старица".. Други я смятат за символ на мъдростта. Тя изразява преди всичко стихийната сила, могъществото на несъзнаваното, но и недпредвидимото, капризния примитивизъм и склонността към насилие, които често се вграждат в отрицателната ни Сянка. В дет­ските сънища мечката нерядко е въплъщение на майчи­ния авторитет (или на бащиния, ако става дума за мечок).

Орел - Символизира могъществото, непобедимостта. Като соларна птица понякога бива свързван със светкавицата. Той е и животното, което се спуска върху плячката си, кълве я, отвлича я. Орелът често се явява в сънищата. Той може да озна­чава вътрешна духовност и себерсъществяване. Поняко­га обаче изразява страх от „пробождане", тоест страх от кастрация и от смаляване на личността. Орел, който ни гледа, „дебне" ни, сочи чувство за вина, пораждащо усещането, че другите „виждат през нас", че са ни разкрили, че сме изложени на погледите на хора, за които смятаме, че ни превъзхождат. В съня може да се появи и убит орел. Тази смърт сим­волизира разрушението на някакъв идеал, смъртта на илюзиите, дори усещането, че сме си провалили живота.

Паяк - Поради факта, че тъче мрежата си, като извлича от себе си необходимото вещество, паякът придобива положителна функция; в такива случаи той се схваща като запознат с тайните на живота, на миналото и бъде­щето. У нас паякът обикновено се възприема като отрицате­лен в сънищата, тъй като ние сме „просмукани" от злотворните свойства, приписвани на това насекомо. Но ще видим по-нататък един много положителен голям сън, в който главното действащо лице е бял паяк.

Птица - Тъй като птицата обитава небето, тя често символизира духовния живот; главно чучулигите, лястовиците, пой­ните и пъстрите птички. Птицата може да е представи­тел на висшето съзнание, но може да е и сексуален сим­вол или символ на Анимата. Каква е тя в съня - шарена, жива, сивкава, самотна? Ранена? Очевидно е, че гарванът и колибрите са зареде­ни с различна символика. Ако птицата е синя, тя е сим­вол на надеждата и обновлението. Бялата птица предве­щава вътрешен ред и хармония.

Риба - Рибата принадлежи към течния свят, както птицата е част от небето. И ако птицата символизира духа и съзнателното, рибата често е представител на несъзнаваното, на дълбо­кия вътрешен живот. Но тя може да изразява и онова, кое­то „ловим в себе си", за да го „извадим на светло" (да го осъзнаем) и да освободим задръстеното си несъзнавано.

 Вход в системата